İmtiyaz Sahibi                   : Akhisar Gündem Grup / Fatma Kayak

Site Haber Koordinatörü:Süleyman Kollu

Muhabir                             :Rüstem Savaş

İdare Yeri                           : Akhisar Gündem Grup; Paşa Mahallesi 5 Sokak No:18/B Akhisar/Manisa

İletişim                               :Tel:0236 414 2260- Gsm:0541 230 22 60

e.mail                                  :akhisargundem@gmail.com